• Aktieägarna i Done Management and Systems AB (publ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2010 kl. 15.00 i Advokatfirman Lindhals lokaler med adress Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.
  DELTAGANDE

  Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 april 2010, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 21 april 2010 kl. 16.00 under adress Done Management and Systems AB (publ), Alströmergatan 20 A, 112 47 Stockholm, telefon: 08 729 94 00, telefax: 08 650 09 12 eller per e-post: stamma2010@done.se.

  Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan. Eventuella övriga frågor skall anmälas i förväg senast onsdag 21 april kl 16.00 per e-post: stamma2010@done.se.

  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) onsdagen den 21 april 2010 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

  FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  På årsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Utseende av protokollförare
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Godkännande av dagordning
  8. Föredragning av verkställande direktören
  9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  10. Beslut om:
   a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
   b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  11. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  13. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
  14. Fastställande av principer för utseende av ledamöter till valberedning
  15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
  16. Förändring i bolagsordningen
  17. Övriga frågor
  18. Stämmans avslutande
  BESLUTSFÖRSLAG

  Utdelning (punkt 10)

  Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2009 skall lämnas uppgående till 2,40 kr/aktie, där 0,40 kr utgör ordinarie utdelning och 2,00 kr en extra utdelning. Avstämningsdag för utdelning föreslås till 30 april med utbetalningsdatum 5 maj.

  Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisor (punkterna 11-13)

  Aktieägare representerande ca 45 procent av bolagets totala röstetal har anmält att de föreslår att styrelsen består av fem ledamöter utan suppleanter och att det sker omval av styrelseledamöterna Peter Forhaug, Lars Johansson, Samir Taha, Rikard Svensson samt Joachim Berner.

  Som revisor föreslås revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB med huvudansvarig revisor Claes Sjödin till och med ordinarie årsstämma 2014.

  Styrelsearvode föreslås med sammanlagt 380 000 kr för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav arvode föreslås utgå med 120 000 kr till styrelsens ordförande och med 65 000 kronor till envar av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

  Principer för utseende av ledamöter till valberedning (punkt 14)

  Aktieägare representerande ca 45 procent av bolagets totala röstetal föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inrättas och att den skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de två största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per utgången av det tredje kvartalet. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas den tredje största registrerade ägaren osv tills dess att valberedningen har totalt tre ledamöter. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen utsetts, skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall ny ledamot utses enligt principerna ovan, dock att bedömningen av storleksordningen på aktieägarna skall göras enligt Euroclear Sweden ABs aktieägarförteckning per utgången av det senast föregående kvartalet samt att hänsyn tas till eventuellt kända större förändringar i ägandet därefter. Valberedningen utser inom sig ordförande, vilken ej får vara styrelsens ordförande. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall presenteras senast sex månader före årsstämman 2011. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa till dess att en ny valberedning har tillträtt. Valberedningen skall lämna förslag inför årsstämman 2012. Inget arvode föreslås utgå till valberedningen. Dock erhåller representanterna ersättning för skäliga utlägg i samband med deras arbete.

  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 15)

  Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. Antalet aktier som skall emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 835 000.

  Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt ge styrelsen möjlighet att genom emission kunna finansiera företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske helt eller delvis med bolagets aktier och/eller genom att emitterade aktier placeras hos institutionella köpare mot kontant betalning, varvid de kontanta medlen används för att finansiera hela eller delar av förvärvet.

  För beslut enligt punkt 15 ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

  Förändring i bolagsordningen (punkt 16)

  Styrelsen förslår att bolagsordningen ändras så att antalet styrelsesuppleanter skall uppgå till högst två. Vidare att de i bolagsordningen angivna ärendepunkterna på årsstämman ändras så att fastställande av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter behandlas före fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

  ÖVRIGT

  Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Alströmergatan 20 A, 112 47 Stockholm från och med den 10 april 2010 och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Årsredovisningen finns även från och med den 10 april 2010 tillgänglig på bolagets webbsida www.done.se.