• KALLELSE
  Aktieägarna i Done Management and Systems AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 oktober 2008 klockan 14.00 i bolagets lokaler med adress Alströmergatan 20 A, Stockholm.

  DELTAGANDE
  Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 1 oktober 2008, dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 1 oktober 2008 klockan 13.00 under adress

  Done Management and Systems AB (publ)
  Alströmergatan 20 A
  112 47 Stockholm

  telefon: 08 729 94 00, telefax: 08 650 09 12
  eller per e-post: joakim.hedenqvist@done.se.

  Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att med-föra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan.

  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos VPC AB) onsdagen den 1 oktober 2008 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

  FÖRSLAG TILL DAGORDNING
  På extra bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

  1. Öppnande av extra bolagsstämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Utseende av protokollförare
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Godkännande av dagordning
  8. Behandling av styrelsens förslag på val av ny styrelseledamot
  9. Stämmans avslutande

  Styrelsesammansättning (punkt 8)
  Aktieägarna Arvid Svensson Invest AB, Kalifen AB och Time Vision Bpart AB, som innehar 45 % av aktierna i Done Management och Systems AB, föreslår nyval av Joachim Berner.

  Information om föreslagen styrelsemedlem:

  Joachim Berner
  Född 1962
  MBA, Gothenburg School of Economics

  Tidigare befattningar är bland annat: vd Christian Berner Invest, vd Lowe Brindfors chefredaktör Expressen, vd och chefredaktör Dagens Nyheter

  Stockholm i september 2008
  Styrelsen